top of page

ชุดให้อาหารทางสายยาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะทั่วไป

 

ชุดให้อาหารทางสายยาง 1 ชุด ประกอบด้วย

 - ถุงบรรจุอาหาร 1 ใบ

 - สายส่งอาหารแบบไม่มีกระเปาะหยด หรือ แบบมีกระเปาะหยด

 

 • ถุงให้อาหาร

 

      - ตัวถุงทำจากพลาสติก PE (Polyethylene) มีความเหนียวและทนทานต่อการฉีกขาด รูปทรงสี่เหลี่ยม

      - มีข้อต่อ (Filling port) สำหรับกรอกอาหารลงในถุง พร้อมฝาปิด ทำจากพลาสติก PE (Polyethylene)

      - ปลายถุงมีข้อต่อชนิดเดือย (Step connector) ทำจากพลาสติกชนิดแข็ง ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน

        (Polyethylene-PE) สำหรับต่อกับสายให้อาหารได้ พร้อมฝาครอบป้องกันสิ่งปนเปื้อน

      - มีหูสำหรับแขวนถุงอาหารกับเสาน้ำเกลือและการกรอกอาหาร

      - มีขีดวัดปริมาตรโดยสังเขป สามารถบรรจุอาหารได้ 500 ซีซี

      - ตัวถุงทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเชียล

 

 • สายส่งอาหารแบบไม่มีกระเปาะหยด

 

      - ทำจากพลาสติกชนิด PVC Medical Grade ชนิดใส ไม่มีสี ปลอดภัยต่อผู้ใช้

      - ตัวสายมีความหนาพอดี ไม่ทำให้เกิดการ Kinking ง่าย และผิวด้วนนอกมีมีคุณสมบัติที่ทำให้ลื่นไม่ระคายเคือง

      - มีความยาวสายประมาณ 110 ซม.

      - มี Clamp ควบคุมการไหล สามารถควบคุมการไหลของอาหารเหลวได้โดยไม่เลื่อนหลุดเอง

      - ปลายสายด้านหนึ่งมีข้อต่อพร้อมฝาปิดสำหรับต่อกับข้อต่อชนิดเดือยของถุงให้อาหารส่วนปลายอีกด้านหนึ่งมีข้อ

        ต่อชนิดเดือยทำจากพลาสติกแข็ง สามารถต่อกับสายยางให้อาหารที่ติดอยู่กับผู้ป่วยได้ พร้อมฝาครอบเพื่อ

        ป้องกันอาหารรั่วและสิ่งปนเปื้อน

 

 • สายส่งอาหารแบบมีกระเปาะหยด

 

      - ทำจากพลาสติกชนิด PVC Medical Grade ชนิดใส ไม่มีสี ปลอดภัยต่อผู้ใช้

      - ตัวสายมีความหนาพอดี ไม่ทำให้เกิดการ Kinking ง่าย และผิวด้วนนอกมีมีคุณสมบัติที่ทำให้ลื่นไม่ระคายเคือง

      - มีความยาวสายประมาณ 125 ซม.

      - มี Clamp ควบคุมการไหล สามารถควบคุมการไหลของอาหารเหลวได้โดยไม่เลื่อนหลุดเอง

      - มีกระเปาะหยดเพื่อช่วยในการปรับปริมาณการไหลของอาหารเหลว

      - ปลายสายด้านหนึ่งมีข้อต่อพร้อมฝาปิดสำหรับต่อกับข้อต่อชนิดเดือยของถุงให้อาหารส่วนปลายอีกด้านหนึ่งมีข้อ

        ต่อชนิดเดือยทำจากพลาสติกแข็ง สามารถต่อกับสายยางให้อาหารที่ติดอยู่กับผู้ป่วยได้ พร้อมฝาครอบเพื่อ

        ป้องกันอาหารรั่วและสิ่งปนเปื้อน

 

 

 • ผ่านกรรมวิธีทำให้ปราศจากเชื้อโดย  Ethylene Oxide Gas

 • ภาชนะที่บรรจุเป็นซอง Hiden ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน

 • มีอายุการใช้งาน 5 ปี

 

 • ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)เลขที่ 1394/2548

 • มีใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485

จุดประสงค์ในการใช้งาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้อุปกรณ์การให้อาหารอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย

 


ข้อบ่งชี้ในการให้อาหารทางสายยาง (Indications for enteral feeding)

 

 • ผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปากไม่ได้ 5-7 วัน และมีภาวะทุพโภชนาการ

 • ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว (Unconscious patients)

 • ผู้ป่วยมีปัญหาการกลืน (Swallowing disorders)

 • ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ล้มเหลวบางส่วน (Partial intestinal failure)

 • ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช เช่น  anorexia nervosa

 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเดินอาหาร  การใส่ Enteral tube feeding (ETF) ในกรณีนี้ไม่ใช่เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหาร แต่เพื่อระบาย gastric content ลดการติดเชื้อ และเชื่อว่าจะมีผลลดระยะเวลาพักฟื้น หรือลดระยะเวลานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้

 • ผู้ป่วย uncomplicated pancreatitis

bottom of page